هزل facetiae

درخواست حذف این مطلب
هزل facetiae هزل واژه ای عربی است که معنی آن مزاح بیهوده و سخن گفتن است. مترادفات آن: کعِب، هذیان و س یه است. در ادبیات هزل نوشتاری است زبان و مضمونی رکیک داشته باشد و بی از روابط سخن بگوید از این منظر هزل در مقابل جد قرار می گیرد. هدف هزل شوخی و تفریح و نشاط لحظه ای است.[1] عمران صلاحی و بیژن اسدی پور هزل را نوعی شوخی رکیک به منظور نشاط در سطح فردی میدانند که ضدش جدّ است و نوع تکامل یافتۀ آن را فکاهه می نامد که معتدل است و عمومی.[2] ادامه مطلب