دفاعیه گل آقا از هرچی شعر و شاعری و اشباه آن

درخواست حذف این مطلب
ù†øªûŒø¬ù‡ øªøµùˆûŒø±ûŒ ø¨ø±ø§ûŒ ø´ø¹ø± ø·ù†ø² ú¯ù„ ø¢ù‚ø§
دفاعیه گل آقا از هرچی شعر و شاعری و اشباه آن:
آفرین، مرحبا، صفا کردی پا توی کفش شعر ما کردی شاخ ذوق مرا شکانیدی اسب طبع مرا رمانیدی دو-سه روزی عرق نمودم من تا که آن شعر را سرودم من شاغلامش سپس ویزیت فرمود لطف فرموده و ادیت فرمود ادامه مطلب